İlaç Ar-Ge Laboratuvarlarında İSG-Deprem ve Afetlere Hazırlık

2023-02-28

 

 

İlaç Ar-Ge Laboratuvarlarında İSG-Deprem ve Afetlere Hazırlık

Türkiye’de işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiştir. İlaç laboratuvarları tehlikeli sınıfta işyerleridir. CT Pharma olarak sözleşme yapmış olduğumuz ortak sağlık ve güvenlik biriminden her ay iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmeti almaktayız. Bunun yanısıra şirket içinde İSG uygulamalarını içeren prosedürümüz de mevcuttur.

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların çalışmış oldukları iş yerlerinde güvenliklerinin sağlanması, mevcut sağlık durumlarının meslek hastalıkları kaynaklı bozulmasının ve yaşam kalitelerinin meslekleri sebebi ile bozulmasının önüne geçilmesi ile ilgilenen işveren ve personelin yükümlülüklerinin belirlendiği bir alandır. İş sağlığı ve güvenliği programının amacı, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını teşvik etmektir.

Bu amaç için belirlenmiş temelde 3 ana kavram olduğu söylenebilir; risk, risk değerlendirme ve önleme.

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali.

Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.

Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü.

Meydana gelen son depremlerden sonra bizde şirket olarak İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) prosedürlerimiz kapsamında Acil Durum Eylem Planımızı gözden geçirerek, deprem riskinin şirketimizde yaratacağı potansiyel riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri aldık.

Personellerimizin deprem konusundaki farkındalığını artırmak için şirket içi deprem ve doğal afetler eğitimimizi gerçekleştirdik.  Acil durum eylem planımız doğrultusunda yıllık olarak İSG eğitimleri yapılmaktadır, bu eğitimi deprem ile ilgili bilgileri içerecek şekilde revize ettik.

 

Depremin Yaratacağı Risklerin ve Önlemlerin Belirlenmesi

Deprem ve doğal afetlerin şirketimizde yaratacağı riskleri değerlendirerek potansiyel riskleri ve riskin önlenmesi için gerekli önleyici faaliyetleri aşağıdaki sıra ile belirledik.

Potansiyel Risk 1: Deprem ve doğal afet sonucunda yaralanma ya da ölüm oluşması

Önlem 1: Personele deprem ve doğal afetlerle ilgili eğitim verilecektir. Yılda en az bir kez acil durum tatbikatı düzenlenecek ve alt yapı bakım planına eklenecektir.

 

Potansiyel Risk 2: Deprem ve doğal afet sonucunda iş yerinin yıkılması ve tehlikeli kimyasalların çevreye zarar vermesi.

Önlem 2:  Binamız tek katlı olup, acil durumda acil çıkış işaretleri mevcuttur. TÜBİTAK MARTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin acil toplanma alanı mevcuttur ve tüm personelimiz acil bir durumda binayı terk ederek acil toplanma alanına gitmeleri konusunda eğitim almıştır. Kimyasal malzemeler sabitlenmiş dolaplar içerisinde muhafaza edilmektedir.

 

Potansiyel Risk 3: Deprem ve doğal afet sonucunda iş yerinde yangın çıkması. 

Önlem 3: Yangın tüplerimizin yıllık kontrolleri yapılmaktadır. Yıllık olarak tüm personele uygulamalı yangın eğitimi verilmektedir.

 

Potansiyel Risk 4: Deprem ve doğal afet için acil müdahale için gerekliliklere  ulaşılamaması.

Önlem 4: Deprem çantası hazırlanmış ve acil durumda deprem çantasını alıp toplanma alanına gidecek kişi belirlenmiştir.

 

Deprem sonrası acil ihtiyaçları içerecek bir afet ve acil durum çantasının hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Bu amaçla bir deprem çantası hazırlanmış ve içeriği aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Deprem çantası ve içeriği yıllık olarak kontrol edilerek, SKT'si dolan ürünler yenileri ile değiştirilecektir.

 

Deprem, Afet ve Acil Durum Çantasında Neler Olmalıdır?

 

  • İlk yardım çantası,

  • Konserve, su, kuru meyve,

  • El feneri, yedek pil, makas,

  • Çakmak, düdük,

  • Çorap, plastik yağmurluk,

  • Dezenfektan, ıslak mendil,

  • Termal battaniye,

  • Maske, plastik eldiven

  • Çadır

Deprem Türkiye coğrafyasının bir gerçeği olduğu için her yıl İSG prosedürümüz kapsamında deprem ve afetlere yönelik eğitimlerimizi tekrarlayarak şirketimizi ve sorumluluğumuz altında olan çalışanlarımızı olası bir depreme karşı hazırlıklı tutmaya çalışacağız.